Medmol  
Fibao Una perspectiva molecular en medicina
Base de datos bibliográfica
Bookmark and Share
 
No Year provided
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1986
1985
1969
1953
 
1  2  3  4  5     >  
  Pubmed ID:19122383
Título: X-ray crystallographic analysis of measles virus hemagglutinin.
Autores: Takao Hashiguchi, Katsumi Maenaka, Yusuke Yanagi
Año de publicación: 2008
Revista: Uirusu volumen: 58 páginas: 1-10
Comentario: Análisis cristalográfico de la hemaglutinina del virus del sarampión
  Pubmed ID:19079049
Título: Progress and challenges in genome-wide association studies in humans.
Autores: Peter Donnelly
Año de publicación: 2008
Revista: Nature volumen: 456 páginas: 728-31
Comentario: En este artículo se tratan los éxitos e inconvenientes de los estudios de asociación a gran escala, así como las posibilidades y retos para el futuro de estos estudios
  Pubmed ID:18987735
Título: The diploid genome sequence of an Asian individual.
Autores: Jun Wang, Wei Wang, Ruiqiang Li, Yingrui Li, Geng Tian, Laurie Goodman, Wei Fan, Junqing Zhang, Jun Li, Juanbin Zhang, Yiran Guo, Binxiao Feng, Heng Li, Yao Lu, Xiaodong Fang, Huiqing Liang, Zhenglin Du, Dong Li, Yiqing Zhao, Yujie Hu, Zhenzhen Yang, Hancheng Zheng, Ines Hellmann, Michael Inouye, John Pool, Xin Yi, Jing Zhao, Jinjie Duan, Yan Zhou, Junjie Qin, Lijia Ma, Guoqing Li, Zhentao Yang, Guojie Zhang, Bin Yang, Chang Yu, Fang Liang, Wenjie Li, Shaochuan Li, Dawei Li, Peixiang Ni, Jue Ruan, Qibin Li, Hongmei Zhu, Dongyuan Liu, Zhike Lu, Ning Li, Guangwu Guo, Jianguo Zhang, Jia Ye, Lin Fang, Qin Hao, Quan Chen, Yu Liang, Yeyang Su, A San, Cuo Ping, Shuang Yang, Fang Chen, Li Li, Ke Zhou, Hongkun Zheng, Yuanyuan Ren, Ling Yang, Yang Gao, Guohua Yang, Zhuo Li, Xiaoli Feng, Karsten Kristiansen, Gane Ka-Shu Wong, Rasmus Nielsen, Richard Durbin, Lars Bolund, Xiuqing Zhang, Songgang Li, Huanming Yang, Jian Wang
Año de publicación: 2008
Revista: Nature volumen: 456 páginas: 60-5
Comentario: La secuencia del genoma diploide de un individuo Asiatico.
Se secuencia por primera vez el genoma diploide de un individuo asiático utilizando las nuevas tecnologías de secuenciación masivamente paralelas. Estas nuevas tecnologías de secuenciación abren paso a la nueva era de la genómica personal
  Pubmed ID:18948295
Título: Genomics of bacteria and archaea: the emerging dynamic view of the prokaryotic world.
Autores: Eugene V Koonin, Yuri I Wolf
Año de publicación: 2008
Revista: Nucleic Acids Res volumen: 36 páginas: 6688-719
Comentario: Extenso artículo centrado en la aportación que la genómica comparativa ha tenido y tiene en el conocimiento de la arquitectura, función y evolución de los genomas de procariotas.
  Pubmed ID:18923514
Título: Copy-number variations associated with neuropsychiatric conditions.
Autores: Edwin H Cook, Stephen W Scherer
Año de publicación: 2008
Revista: Nature volumen: 455 páginas: 919-23
Comentario: Variación en el número de copias asociada a condiciones neurosiquiatricas:

Enfermedades neuropsiquiatricas como el autismo o la esquizofrenia tienen relación con variaciones en el número de copias de algunos genes. Estas variaciones son más frecuentes en los pacientes.